• Etablering og køb af virksomhed

    Etablering og køb af virksomhed

Det er lige før daggry, at det er mørkest!

Landbruget er i knæ, tynget af lave afsætningspriser og høj gæld, og derfor er erhvervets optimisme ikke stor for tiden. Måske er det netop nu, hvor renten og afsætningspriserne er lave, og der er stort udbud af landbrug til salg, at du finder den virksomhed, der giver dig et godt fundament som selvstændig landmand.

 

Det kræver rettidig omhu at investere i en sektor, som er presset. Du skal gøre dit hjemmearbejde ordentligt og se dig godt for. Mange virksomheder har et stort efterslæb i den vedligehold og de reinvesteringer, der skal fremtidssikre virksomheden. Reinvesteringer er nødvendige for at udnytte de synergieffekter, som teknologiudviklingen løbende bringer. Er der råderum til det, er der bestemt også mulighed for en rentabel fremtid.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Rentabiliteten bestemmes af afsætningspriser, din produktivitet, og virksomhedens kapitalomkostninger. Afsætningsprisen kan du ikke gøre meget ved, og produktiviteten har en naturlig grænse. Kapitalomkostningerne rammesættes på investeringstidspunktet, og derfor bliver handelsprisen en vigtig forudsætning for din rentabilitetsevne mange år frem. Virksomhedens handelspris skal ikke være højere end, at den efterlader et driftsoverskud, der kan betjene både lånekapital og egenkapital, samt en buffer til risiko og reinvesteringer. Det er ingen naturlov, at landbrug skal være urentabelt!

 

Herunder kan du læse mere om markedssituationen for landbrugsvirksomheder, og hvad det betyder for dig som køber. Dernæst kan du læse om, hvordan Aumentum samarbejder med dig om din etablering og køb af landbrugsvirksomhed, og hvilket udbytte du får ved at samarbejde med os. Du kan hente inspiration i den detaljerede beskrivelse af virksomhedshandelens faser og se nogle af de værktøjer og skabeloner, som vi anvender.

 

Du kan altid ringe for en uforpligtende snak om dit udbytte af et samarbejde med os.


Krisen har forringet produktionsapparatet

Finanskrisen og landbrugets ringe indtjening har betydet, at det i mange år har været svært at omsætte produktionsejendomme. Derfor er der ophobet et stort behov for generationsskifte, som køber kan udnytte til sin fordel. Men krisen har også ført til, at der er et efterslæb i virksomhedernes vedligeholdelse og reinvesteringer. Det skal selvsagt have betydning for handelsprisen, fordi de udskudte vedligeholdsomkostninger vil belaste købers økonomi nogle år frem.

Herunder kan du læse mere om markedssituationen og hvordan du forholder dig.

 

Landbrugsvirksomhedernes potentialer er forskellige og en stiplads er ikke en generisk produktionsenhed! Derfor skal hver enkelt virksomhed analyseres særskilt.
I landbruget arbejder vi ofte efter en ensartet model for hvordan vi gør tingene. Produktionens ensartethed har medført, at vi anvender en række enhedsværdier på tværs af forskellige virksomheder. Det ser vi bl.a. i likviditets- og investeringsbudgetter, som bygger på standardiseret budgetkalkuler for en stiplads, en årsko eller en foderenhed.
I virkelighedens verden er der dog stor forskel på resultaterne! År efter år ser vi en stor spredning i driftsresultatet pr. produktionsenhed. Meget af dette skyldes ledelse – men ikke alt kan forklares med ledelse.
Virksomheders udgangspunkt er forskellige og nogle har bare de rette forudsætninger for at levere topresultater. Det skal du som køber gøre dig klart.
Til venstre kan du se relevante situationer, som præger markedet for landbrugsvirksomheder.

(A) Attraktive og veldrevet virksomheder, som sælges under normale vilkår;

Trods krisen er større landbrugsvirksomheder med god jord og et godt produktionsapparat forsat eftertragtede i markedet. Et størrelsesøkonomisk fornuftigt produktionsomfang, som understøttes af harmonisk foderforsyning, er i stand til at yde høje udbytter til en konkurrencedygtig fremstillingspris. Danske, så vel som udenlandske kapitalstærke købere, efterspørger disse virksomheder, og derfor handles disse virksomheder til relativt høje priser.
Aktive landmænd har ofte den fordel, at de kan høste synergieffekter, som nye virksomhedsejer ikke kan. Igangværende virksomheder kan udnytte deres eksisterende medarbejdere og kapacitet til at udvide produktionsomfanget uden at skalere kapitalomkostninger tilsvarende. Derfor er de ofte i stand til at betale en højere pris, end den som skal etablere sig. Det er vilkår, som man bliver nød til at indrette sig efter. Når du jagter de attraktive ejendomme, skal dine lederevner derfor bidrage med en større produktivitetsgevinst, end aktive landmænd kan opnå gennem færre kapitalomkostninger. Det er ikke umuligt, da store virksomheder ofte har svært ved at fastholde deres produktivitet, når de vokser.

(B) Vedligeholdstunge og uharmoniske virksomheder;

Udviklingen er løbet fra mange landbrugsvirksomheder, som blot for 10 – 15 år siden ansås moderne og fremtidssikrede.
Teknologiudviklingen og nye rammevilkår har sået tvivl om udviklingsmulighederne og dermed også den fremtidige afkastevne, som skal betjene virksomhedens gæld og egenkapital. Derfor bør uharmoniske virksomheder handles til en pris, der tager hensyn til de risici, som virksomheden indeholder.
Det er en af købers vigtigste opgaver, at erkende virksomhedens risici og værdiansætte betydningen. Sælger har ofte ikke erkendt den fulde betydning af risici eller uharmoniske forhold. Derfor er det din opgave som køber, at fremlægge velbegrundet argumenter for hvorfor, der skal tages særligt hensyn til disse forhold i værdiansættelsen. Du bør som køber tænke langsigtet og analysere, hvordan virksomheden skal kunne tilpasses ny teknologi og rammevilkår og indregne en risikomargin for virksomhedens velbegrundet mangler.

Landbrugsvirksomheder, der har været økonomisk trængt eller kørt efter en low-cost strategi, kan ofte have et stort efterslæb i vedligehold og reinvestering. Det er naturligt, at sælger er tilbageholdende med vedligehold og reinvesteringer, indtil hans situation er afklaret. Vedligeholdstunge virksomheder kan være interessante til den rette pris. Dog skal du budgettere med både tid og omkostninger til at vedligeholde inventaret. Ofte undervurderes vedligeholdelsesomkostningerne af både køber og sælger, fordi nedslidningen måske ikke er synlig for det blotte øje.

Der kan vente køber meget ubehagelige overraskelser, hvis man ikke gør sit forarbejde godt nok. Nedbrud på foderanlæg, transportudstyr, og malkerobotter mv. tager ikke alene tid fra de normale arbejdsopgaver. Nedbrud er også ødelæggende for produktiviteten, fordi der ikke fodres eller malkes optimalt. Nedbrud fører derfor til større driftstab, end man umiddelbart forestiller sig.
Derfor bør du grundigt analysere inventarets tekniske komponenter og vurdere, hvad der ligger af vedligeholdelsesopgaver og venter.
Misligholdt mekanik skal føre til en reduktion i handelsprisen. Det kan sælger og ejendomsmægler ikke overhøre, såfremt du fremlægger dokumentation for dine påstande.
Aumentum hjælper dig med en grundig gennemgang af virksomhedens stand, og vi udarbejder et budget over det driftstab og de reinvesteringer, virksomheden står foran.

(C) Virksomheder, der sælges af banken med en “god” finansiering

Landbrugsvirksomheder, der sælges på bankens foranledning med en “god” finansiering, kan være dyrt købt! Derfor skal du være på vagt overfor det gode tilbud. Den gode finansiering modsvares ofte af en højere salgspris. Pengeinstituttet har nemlig pligt til at reducere dens tab på et nødlidende engagement, og det kan den gøre ved at hæve salgsprisen og dermed den gæld, som du skal forrente og tilbagebetale. Pengeinstitutter har ofte interesse i at indsætte en ny debitor på deres tilgodehavender, fordi det reducerer bankens kapitalomkostninger. Hvis bankens alternativ er at realisere et tab i fri handel, er det ofte bedre at tilbyde en “attraktiv finansiering”, mod at køber overtager en relativt større gældsbyrde, end virksomhedsværdien tilsiger. Giver du en overpris for virksomheden, fanges du af den høje gæld, når du senere skal have ny drifts- eller anlægsfinansiering. Til den tid er der ikke plads til yderligere lån, og du tvinges til at selvfinansiere dine investeringer.

Handelsaftaler med banken kan skrues fornuftigt sammen forudsat, at handelsprisen er rimelig. Banken bør give tilsagn om at finansierer de nødvendige reinvesteringer, der skal fremtidssikre virksomheden. Det er i bankens interesse, at alle risici afdækkes i forbindelse med handlen. Banken vil gerne undgå, at der sidenhen opstår fornyet tvivl om engagementets bonitet. Derfor er bankerne ofte lydhører for at finansierer velbegrundede reinvesteringsbehov, forudsat at investeringsbehovet kendes på forhånd.
Handel med virksomheder, udbudt af banker, kræver, at du grundigt forholder dig til hvilke vedligeholdsomkostninger og reinvesteringer, der skal fremtidssikre virksomheden og dernæst sikre dig, at banken er med hele vejen.

Det er dit ansvar som virksomhedsleder, at klarlægge virksomhedens fremtidige kapitalbehov. Banken har modsat pligt til at reducere det aktuelle tab.
Bliv derfor ikke forblændet af den “gode” finansiering – intet er gratis i denne verden og da slet ikke i det her game!

Hvordan arbejder Aumentum sammen med dig om etablering og køb af virksomhed? →

Hos os er du ikke i tvivl om, at du er i centrum

De fleste rådgivere siger, at deres kunder er i centrum. Men hos os er du ikke i tvivl om, at det er sandt. Vi forventer, at du er klar til at blive virksomhedsleder, og derfor forventer vi også, at du tager medansvar for at gøre vores samarbejde en succes. Vi stiller med andre ord krav til vores kunder. Sammen skaber vi succes ved at udnytte hinandens styrker. Aumentum har stærke kompetencer inden for økonomi og finansiering, krydret med ejerledererfaringer fra landbruget.
Du kommer med stærke driftsledererfaringer og har sikkert en god landbrugsuddannelse i ryggen, og det skal vi udnytte.

 

Et samarbejde med Aumentum betyder, at du som kommende virksomhedsleder skal tage medansvar for at analysere og udarbejde budgetter for din virksomhed. Aumentum sikre kvaliteten af vores arbejde og knytter kontakten til de finansielle kilder. Sammen overbeviser vi kreditgiverne om, at dit projekt er en attraktiv forretning, og tager sammen de intense forhandlinger med sælger.

 

I eksemplet til højre, kan du se et overblik over forløbet. I den efterfølgende blok, kan du læse meget mere om de enkelte aktiviteter.

 

 

3

 

 

proces billeder for etablering af virksomhed


Dyk ned i de enkelte aktiviteter og find inspiration og vejledning →

Herunder kan ud læse mere om hvad, der skal ske i de enkelte faser, og hvordan Aumentum hjælper dig på vej, når man etablerer landbrugsvirksomhed.

 

At erkende sig selv og sine potentialer

Dit livs beslutning! Før du kaster dig ud i dit livs investering, der vil sætte rammen for dit liv mange år frem, må du gøre dig nogle grundige overvejelser med dig selv og dine nærmeste. Hvad er dine styrker og svagheder, og hvor er du udfordret? Uddannelsesinstitutionerne er blevet bedre til at forberede unge på livet som selvstændig og mange har gennemgået personlighedsanalyser, der sætter fokus på de personlige kvalifikationer. Som iværksætter i landbrugserhvervet skal man være optimist og tro på fremtiden. Men optimister bør også frygte egen overmodighed, fordi det kan føre til fiasko.

Hvor godt kender du egentlig dig selv? Succesrige virksomhedsledere kender sig selv og skal kunne sætte egne overbevisninger op imod branchen dominerede opfattelser om hvad der er rigtig og forkert. Det har særligt betydning, når der skal træffes store strategiske valg, der sætter retningen for de kommende år. Som ny eller kommende virksomhedsejer har du derfor brug for en ærlig sparring, der giver dig det nødvendige modspil til at træffe dit livs vigtigste investeringsbeslutning.

Dine drømme i centrum. Hos Aumentum kommunikerer vi direkte og siger tingene som vi ser dem. Men det er dine drømme vi arbejder med og derfor er du i centrum for vores arbejde. Gennem praktisk erfaring og professionel erhvervscoaching sætter vi dine overbevisninger i et tydeligt perspektiv i forhold til omverden. Derved styrker du din selvbevidsthed og position i forhold til de mange fortællinger om “dygtigt landmandskab”.

Hvad er din produktionslogik?

Bliv klogere på hvilken logik du ligger til grund for driften af din virksomhed. Det har nemlig stor betydning for din strategiske og økonomiske beslutningsadfærd.

Aumentum udfordrer dine synspunkter. Vi finder sammen ud af i hvilken grad, du forventes at ville styre din virksomhed ud fra en skrivebordsorienteret og analytisk tilgang, eller om du mere er til håndværkerens mavefornemmelse af hvad, der intuitivt skal ske på bedriften. Ligeledes afdækker vi i hvilken grad at du forventes at ty til omsætningsvækst for at skabe større overskud i virksomheden eller om du mere har fokus på omkostningsreduktion som en vej til større overskud. Du vil nok påstå, at man skal det hele på samme tid og det er i og for sig også rigtigt. Men i virkelighedens verden har det vist sig, at landmænd ikke overraskende er forskellige og færdes af forskellige veje til succes.

Produktionslogik

Hvad er rigtigt og forkert? Der er ikke en rigtig eller forkert produktionslogik, selvom man godt kan få det indtryk i landbrugsmediernes succesfortællinger. Men historien viser, at den gængse fortælling om godt landmandskab afhænger af konjunkturerne. Før finanskrisen, da det hele kunne lade sig gøre, hyldede vi dem, der satsede stort på omsætningsvækst. Nu er det i stedet blevet moderne at fokusere omkostningsbevidsthed. Sådan skifter verdens opfattelse hele tiden.

Hvad betyder det for din økonomiske beslutningsadfærd? Ser vi på, hvad det er, der skaber succes over et helt liv, så er det at være bevidst om egne svagheder og styrker. Med andre ord, at erkende egen produktionslogik  og være sig selv tro. Du kan skabe succes uanset hvilken logik, du ligger til grund. Det afgørende er, at dine strategiske beslutninger er velovervejet og i overensstemmelse med din produktionslogik.

Indret din strategi efter din logik! Med Aumentums hjælp ligger vi en strategi, der er i overensstemmelse med din produktionslogik. Vi klarlægger en række parametre, der viser hvilke type virksomhed, du skal kikke efter. Så kan du effektivt bruge dine kræfter på de virksomheder, som opfylder dine mindstekrav, og du sparre måske en masse spildte kræfter. Du er derfor mere målrettet og troværdig omkring din ledelsesprofil. Du fremstår fra starten som en moden virksomhedsleder, der er klar til at møde fremtidens udfordringer.

Virksomhedsanalysen – din rettidige omhu (due diligence)

Når du står med en relevant salgsopstilling i hånden og har behov for at afklare, om den er noget for dig, skal du ha udarbejdet en grundig analyse. Du ønsker selvfølgelig at gennemskue virksomheden og finde dens faldgrubber. Du har behov for at erkende dens muligheder og begrænsninger, og den i forhold til dine egne evner og produktionslogikker. Du har behov for at vide, hvad du kan få ud af virksomheden, da det bestemmer din værdiansættelse.

Frygter du mangel på rettidig omhu? Frygten er altid at man ikke udviste rettidig omhu, mens man havde chancen. Får du købt ejendommen for dyrt eller overser du alvorlige begrænsninger, ved du, at du kommer rigtigt galt af sted. Salgsopstillingen fortæller ikke hele sandheden og du ved selvfølgelig godt, at du skal udvise rettidig omhu for sidde i den bedste forhandlingsposition, når først forhandlingerne går i gang.

Due diligence. Hos Aumentum samarbejder vi om at opnå en dybdegående indsigt i den virksomhed, du overvejer at købe. Dit udbytte er at du kan afværge ubehagelige overraskelser og nå frem til en værdiansættelse, der matcher disse vilkår. Når du samarbejder med Aumentum, analyserer vi sammen virksomheden ud fra en værdikæde tankegang, hvor der til din fordele er fokus på udnytte synergieffekterne. Du finder frem til hvad det er, hvad det er, du kan tilføre virksomheden, som den ikke besidder i dag.

Hvad gør vi? Vi foretager en grundig gennemgang af virksomhedens enkelte dele, herunder dens kapacitet, mekanik, inventar, og miljø ud fra en værdikæde tankegang. Desuden analysere vi om muligt tidligere driftsregnskaber for at tjekke, om salgsprospektet har hold i virkeligheden.  Vi tjekker bl.a. det hidtidige ressourceforbrug for at frembringe de resultater, som udbudsprisen bygger på. Vi analyserer virksomhedens potentiale med dig ved roret og finder frem til hvad virksomheden er værd for dig. Det giver os et godt udgangspunkt for en værdiansættelse og forhandlingsudspil.

Forretningsplan indeholdende budgetter og produktionsplaner

Virksomhedens forretningsplan er det instrument, der viser dens kreditværdighed! Her fortæller du, hvad det er for en kerneforretning, du vil forpligte dig til og hvilke planer, du fører ud i livet for at nå dens mål. Derfor har du behov for, på en professionel måde at vise, at du er den rette til at drive virksomheden. Når Vækstfonden og pengeinstitutter yder lån til virksomhedsetablering og generationsskifte, sker det som regel på baggrund af en gennemarbejdet forretningsplan, som giver dem indsigt i dine forretningsplaner.
Men forretningsplanen er også til eget brug. Efter du har overtaget virksomheden, fanges du af hverdagen, og så har man ikke længere tid til den store planlægning. Vi har alle brug for overblik og en slagplan for hvordan og i hvilken rækkefølge, vi skal forandre. Hvis ikke du har, så har dine medarbejder det sikkert.

Produktionsplan. Sammen udarbejder vi en produktionsplan, der omfatter virksomhedens samlede produktionsomfang og i detaljer viser de økonomiske konsekvenser af virksomhedens aktiviteter. Det er således dine planlagte produktionsaktiviteter, der leder os til de forventede økonomiske resultater. Planen optimerer forsyningskæden fra mark til stald og indeholder dermed nogle til- og fravalg for udnyttelsen af virksomhedens kapaciteter. Med produktionsplanen følger likviditetsbudgettet og dermed den pengestrøm, som de planlagte aktiviteter medfører.

Projektplan. Vi udarbejder også en plan for de forandringstiltag, der på længere sigt skal øge virksomhedens udbytte. Her er der tale om lavpraktisk plan for hvem, der skal gøre hvad hvornår og hvilke ressourcer, der skal anvendes. Med projektplanen har du et godt ledelsesværktøj til at implementere de forandringer, som du ønsker gennemført. Lavpraktiske projektplaner, kan være gode til at ændre adfærden hos de medarbejder, som du også overtager ansvaret for. Medarbejderne er selvfølgelig usikre på, hvad en nye ejerleder ønsker af dem. Her kan projektplaner lette din kommunikationsopgave, når hverdagen fanger, og du bliver kort for hovedet.

Vi tænker langsigtet! Med projekt- og produktionsplanerne afdækker vi også det forventede kapitalbehov, du skal bruge til at købe og forandre virksomheden de første fire – fem år.  Vi skal se så langt ud i fremtiden, at du kan opbygge og fastholde en bæredygtig forretning. Det forventede kapitalbehov skal vi bruge, når vi sidenhen skal sammensætte den rette finansiering og kapitalstruktur.

Beskrivende forretningsplan. For at samle trådene og vise overblik, anbefaler Aumentum, at du selv skriver forretningsplanen. Den beskrivende forretningsplan er et stærkt værktøj til at vise kreditgivere, at du kan betjene gælden og er den rette ejerleder af virksomheden. Forretningsplanen adresserer de risici, som kreditgivere forventes at fokuserer på og fortæller, hvordan du har tænkt dig at håndtere risiciene. Aumentum giver dig selvfølgelig sparring i skriveprocessen, men jo større indsats du selv ligger heri, jo større er dit udbytte. Skriveprocessen giver dig indsigt, ideer og et overblik, som du får gavn af sidenhen.

Aumentum har udarbejdet en vejledende skabelon som kan bruges, når man skriver forretningsplaner i landbruget [Link til skabelon…].

Læs her hvordan Vækstfonden bruger forretningsplaner, når de yder etableringslån til landbrug.

Finansiering og kapitalstruktur

Når du først har besluttet dig for, at det er her, du skal udleve din drøm, håber du sikkert, at pengeinstituttet også vil finansiere drømmen. Det sker kun hvis pengeinstituttet får vished for, at de mange risici er forsvarligt afdækket og at dit projekt ser ud til at blive en god forretning for pengeinstituttet. Derfor har du brug for, at Aumentum udarbejder en professionel kreditansøgning, der fremhæver de stærkeste argumenter for, at de skal tro på den forretningsplan, som vi har udarbejdet.

Kapitalstruktur. Den rigtige finansiering til den rette pris er en forhandling i sig selv. En god og troværdig forretningsplan åbner op for flere finansieringskilder. Vores opgave er, at sammensætte den finansiering, der giver dig de bedste kort på hånden. Aumentum udarbejder finansieringsanalyser, der viser likviditets og afviklingsforløbet sammenholdt med rente- og refinansieringsrisici og kravet til reinvesteringer. På baggrund af dine renteforventninger, udarbejder Aumentum horisontberegninger, der hjælper dig med at vælge den bedste finansiering.

Nye finansieringskilder! Foruden de traditionelle kilder fra realkredit, banker og vækstfonden, kan det også være interessant at undersøge, om sælger har mulighed for at medfinansierer.Sælgerpantebreve er på vej tilbage som finansieringskilde, særligt i de tilfælde, hvor virksomheden er svært omsættelig. Sælgerpantebreve bør derfor overvejes som redskab i købsforhandlingerne. Business angels begynder også at vise interesse for landbruget. En god landbrugsvirksomhed, drevet af en ung dygtig landmand, kan være en god investering for igangværende eller tidligere virksomhedsejere, der skal allokere formuen fornuftigt. Endelig er AP pension, der tilbyder at købe ejendomme og udleje produktionsapparatet til din virksomhed.

Mulighederne bliver flere og den rette kapitalstruktur kan være et puslespil. Aumentum har stor indsigt i finansiering og kan derfor give dig den bedste rådgivning og varetage dine forhandlinger med kreditgivere og business angels mv. Med Aumentum ved din side, står du stærkt!

Forhandling med sælger og ejendomsmægler

Når du sidder ved forhandlingsbordet, skal hjemmearbejdet stå sin prøve. Jo mere forberedt du er, jo bedre argumenter har vi for at forhandle os frem til den rette pris. Det handler i al sin ‘enkelthed’ om at overbevise sælger om, at hans virksomhed er netop det værd, som du har i sinde at give, og at du er den, der i sidste ende giver ham det bedste salg. Der skal på en ordentlig måde spilles på alle tangenter.

Kan du skabe genklang? Sælger har både ejendomsmægler og økonomikonsulenten på sin side. Du kommer til at betale en høj pris, hvis du ikke også har en stærk forhandlingspartner ved din side. Forhandlingerne er et spændende øjeblik, hvor man skal balancere sin målrettethed med empati for sælgers situation. Jo bedre du formår at kommunikere dine synspunkter i den kontekst, som sælger oplever, jo stærkere indvirkning har dine argumenter. Du skal gerne kunne bringe sælger ind i din situation, så han indser, at du har ret. Det kræver genklang og gensidig respekt.

Det er din fremtid det handler om. Derfor vil vi gerne, at du leder forhandlingen. Aumentum er en erfaren forhandlingsparter, men vi vil, at du selv løfter ansvaret. Vores opgave er at klæde dig bedst mulig på og bistå dig undervejs.Sammen med Aumentum udarbejder vi et velforberedt forhandlingsoplag, der giver os den nødvendige bevægelsesfrihed til at afsøge forskellige løsninger på forhandlingens knaster. Måske bruger vi en pause til at imødekomme et synspunkt for straks at lægge en ny løsning på bordret. Har du brug for at trække vejret undervejs, holder Aumentum sælger til ilden, indtil du er på igen. Har du brug for et hint, visker vi lige sammen om hvordan du tackler situationen.

Overtagelsen – dagen hvor du får nøglerne

Når dagen oprinder og du får stukket nøglerne i hånden og skal frigive den største købesum i dit liv, skal du på kort tid tage stilling til om du får det, der er aftalt. Lager og løsøre tælles op til senere regulering af købsprisen. Er der det forventede antal drægtige moderdyr og tør man stole på udsagn alene? Er mængden af korn som aftalt og kvaliteten som forventet? Der er altid forhold, der giver anledning til genforhandling.

Aumentum hjælper dig med at gennemgå virksomheden inden overtagelsen accepteres. Vi kan være den kritiske part, der giver sælger og hans ejendomsmægler noget modspil, når de negligerer forhold, der betyder noget for dig. Små tvister skal afgøres på selve dagen. Du står ikke alene, når du har Aumentum ved din side.

Forandringsledelse

Nu starter en ny epoke. Du skal nu til at indfri de forventninger, der har stillet dig selv og din omverden i udsigt. Med din forretningsplan i hånden, har du et godt instrument til at igangsætte de forandringer, du har planlagt. Men ikke alt går efter planen og forandringsledelse er udfordrende.

Aumentum ser det som en kerneopgave, at hjælpe dig godt på vej. Først og fremmest er der god basis for at videreføre det gode samarbejder, der er skabt under købsprocessen. Vi står altid klar til at give et godt råd eller coache dig i, hvordan du tackler udfordringer med medarbejdere mv. Vi  tilbyder også hjælp til at implementerer en ny organisering eller økonomistyring. Du kan bl.a. hyre os ind som interim projektleder eller økonomichef i en kortere periode, indtil forandringen er gennemført.

Hvorfor bruger vi ordret landbrugsvirksomhed i stedet for landbrugsejendom? →

Hos Aumentum betragter vi et landbrug som en virksomhed og bruger derfor ikke ordret landbrugsejendom. Dette gør vi fordi, at de fleste landbrugsejendomme kun har en selvstændig profil i kraft af den produktion, som skabes af dens medarbejdere og deres rutiner. Det er medarbejder og produktionsdyr, der frembringer udbyttet af virksomhedens kapitalapparat. Derfor afhænger værdien af en moderne landbrugsvirksomhed i høj grad af virksomhedens animalske gener, løsøre, medarbejdere og deres rutiner og kompetencer. Den værdi man som nyetableret landmand må investere i en virksomhed udgør væsentligt mere end blot det kapitalgode, der omfatter jord. Derfor bruger Aumentum begrebet virksomhed om et landbrug, fordi det er hvad det i dag reelt er.