• Få sparring fra en bestyrelse, når du vil styrke ledelsen af din virksomhed

  Få sparring fra en bestyrelse, når du vil styrke ledelsen af din virksomhed

Landbrug er blevet til virksomheder og kravene til dens ejere er blevet komplekse.

Flere ejerledere vælger i dag at oprette en bestyrelse eller et gårdråd, fordi de har erkendt, at de har behov for sparring. Ofte er det de mest succesfulde, der går foran og opretter en bestyrelse. De oplever, at deres egne evner giver større gennemslagskraft, når de inspireres af bestyrelsens kompetencer og erfaringer.

 

 • Yngre virksomhedsledere søger sparring fra erfarne ejerledere, til at løse udfordringer, som den yngre ikke har erfaring med .
 • Modne virksomhedsledere søger sparring fra andre erhvervsledere, når de ønsker at udvikle virksomheden i en ny retning, som kræver nye kompetencer og en anden brancheindsigt.

I begge tilfælde etableres der et ledelsesorgan, der kan varetage den overordnede ledelse og værdiskabelse i virksomheden, og være sikkerhedsnet, hvis uheldet er ude.


Aumentum hjælper dig med;

 1. at afklare jeres behov for en bestyrelse
 2. etablere en velfungerende bestyrelse
 3. drive bestyrelsesarbejdet
 4. sætte ny retning på bestyrelsesarbejdet

Du kan læse mere om de fire faser herunder


 

1. Afklaring af dine ønsker og virksomhedens forandringsbehov

Det første du skal spørge dig selv om er, i hvilket omfang du er indstillet på at afgive suverænitet! Uanset fra hvilken kilde du modtager sparring, er det spild af dine penge, hvis ikke du lytter til den sparring, du modtager. Det er uanset, om den kommer fra en rådgiver eller et bestyrelsesmedlem. Derfor udfordrer Aumentum dig på, i hvilken grad, du er villig til at give andre medindflydelse på udviklingen af din virksomhed. Graden af din suverænitetsafgivelse har betydning for, hvordan vi henter den nødvendige sparring.

 

Næste skridt er at klarlægge, hvad du vil have ud af at oprette en bestyrelse eller et gårdråd

 • Hvis du ønsker sparring til produktionstekniske udfordringer, skal du se i retning af gårdrådets operationelle fokus. Et gårdråd er som regel sammensat af landmænd og fagkonsulenter. Her kan I debattere de daglige ledelsesudfordringer og dele erfaringer om produktionstekniske forhold.
 • Hvis der er brug for at styrke den strategiske ledelse, økonomistyring, eller forretningsudvikling, skal du i stedet overveje en egentlig bestyrelse. Her kan du trække på erfarne ledere fra andre brancher og få adgang til deres værdifulde erfaringer med at lede en virksomhed i vækst mv.


Dernæst har det selvfølgelig betydning, hvilken ejerform virksomheden er ejet i. Er der tale om et kapitalselskab, er ledelsesorganet ansvarlig for virksomhedens drift. Det er ikke tilfældet, hvis virksomheden er ejet i personlig regi. Her påhviler der i udgangspunktet ikke et advisory board eller gårdråd det samme ansvar som en selskabsbestyrelse, med mindre man har aftalt andet.

 

Når vi har klarlagt, i hvilken grad, du er villig til at afgive suverænitet, og i øvrigt har en ide om det strategiske, taktiske og operationelle fokus, vurderer vi virksomhedens forandringsbehov. Vi drøfter, hvor megen værdiskabelse det er realistisk, at ledelsesorganet kan tilføre, og fastlægger en økonomisk ramme for dets arbejde.

Med den økonomiske ramme, de tydelige forandringsbehov, og dine ønsker klarlagt, kan vi gå videre til den egentlige etableringsfase af en bestyrelse, et gårdråd, eller anden form for ledelsesorgan.

2. Etablering af den værdiskabende bestyrelse

Du kan betragte bestyrelsen som et ledelsesteam, der har fælles mål og normer for dets arbejde. Den enkelte deltager skal være en holdspiller, der tager ansvar i arbejdet. Der skal være klare forventninger til den enkelte, og deltagerne skal helst supplere hinandens kompetencer.

 

Bestyrelsens størrelse og sammensætning

Hvor stor skal min bestyrelse være, spørger mange. Det er ret individuelt. Din økonomisk ramme sætter en naturlig begrænsning. Store bestyrelser er ikke nødvendigvis en fordel. Små bestyrelser er ofte mere handlekraftige, hvorimod store bestyrelser tilfører et større netværk og flere kompetencer til virksomheden. Bestyrelsen i en landbrugsvirksomhed skal ikke være større end 3 – 5 personer, afhængig af antallet af ‘interne’ medlemmer.


For at danne et billede af hvilke profiler, bestyrelsen skal bestå af, analyserer vi de kompetencer, som jeres forandringsbehov kalder på. Dernæst ser vi, i hvilket omfang, vi kan indfri kompetencekravene med ‘interne’ profiler som ikke aflønnes. Der kan være forhold, der taler for flere eller færre interne medlemmer i bestyrelsen. Afgørende for bestyrelsens effektivitet er dog, at formanden er ekstern rekrutteret og helst sekunderes af endnu et eksternt medlem.

Bestyrelsens kompetenceoversigt er et godt værktøj til at drøfte forskellige profiler og bestyrelsens sammensætning. Men det endelige valg af profiler afhænger af langt mere end blot kompetencer. Ofte er det de personlige kompetencer, der afgør i hvilken grad, de faglige kompetencer udnyttes.

 

 

 

Aumentum anbefaler, at man starter med at rekruttere en formand til bestyrelsen. Da det i princippet er formanden, der sammensætter og leder sin bestyrelse, er det relevant, at han er med til at sætte holdet.

 

Aumentum hjælper dig med at;

 • afklare hvilke profiler du ønsker i din bestyrelse
 • rekruttere de rette eksterne medlemmer gennem vores store netværk i og uden for landbruget
 • designe dit opdrag til din bestyrelse i form af en forretningsorden
 • planlægge opstarten og afviklingen af bestyrelsens arbejde gennem årshjul, referater mv.

Undgå pseudo-bestyrelsens sædvanlige garde, der hidtidigt ikke har formået at sætte aktiv strategisk retning. 

Bestyrelsesmedlemmets personlige kvalifikationer

Moderne bestyrelsesarbejde er dybt involveret i virksomhedens strategiske eksekvering. Det kræver gode personlige egenskaber. Faglige kvalifikationer er ikke nok. Ofte er det de personlige kvalifikation og relationer, der begrænser bestyrelsens effektivitet.

 

I artiklen Bestyrelsesmedlemmets_personlige_kvalifikationer_17.09.13, kan du læse mere om de syv dyder, der danner de personlige bestyrelseskvalifikationer.

Artiklen fremhæver særligt tre evner;

 • Evnen til at lytte og forstå hvad, der virkelig er på spil i virksomheden
 • Evnen til at håndtere modstridende fakta og paradoksale observationer på rette strategiske niveau
 • Evnen til at skabe indflydelse og opnå gennemslagskraft, på en respektfuld måde

I en anden artikel Personlige_udviklingstrin_17.09.13 (1), kan du læse om personlig modenhed og dets betydning for bestyrelsesarbejde. Begge artikler er udarbejdet som pensum til kurset: Bestyrelsen i Landbrugsvirksomheden.

 

Forretningsorden og årshjul
For at have en fast ramme, bør der aktiv anvendes forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Forretningsordenen hjælper med at afstemme forventningerne til hinanden. Forretningsordenen skitserer også bestyrelsens primære funktioner. Skal den være kontrollerende, udfordrende eller primært have fokus på forretningsudvikling? Forretningsordenen beskriver også hvordan møderne opbygges, hvilke informationer, du som ejer skal servicere bestyrelsen med, og hvordan medlemmerne arbejder sammen. Forretningsordenen bliver dermed dit opdrag til din bestyrelse. Sammen designer vi dit opdrag til din bestyrelse, der fortæller, hvad bestyrelsen skal levere, for at være værdiskabende for dig.

 

For rettidigt at kommer hele vejen rundt, lægger man et årsplan for bestyrelsens arbejde. Med årshjulet ved alle fx, at næste års budget behandles i november, hvorimod strategien er temaet på mødet i maj. Forretningsordenen er et statisk dokument, hvorimod Årshjulet er dynamisk og kan planlægges fortløbende fra møde til møde.

3. Drift af den værdiskabende bestyrelse mv.

Gårdrådets eller bestyrelsens driftsopgave afhænger af den forretningsorden og de aftaler, der ligger for organets arbejde. Er der tale om en egentlig selskabsbestyrelse, fastsætter lovgivningen nogle minimumskrav. En af bestyrelsens vigtigste tilsynsopgaver er, at føre tilsyn med virksomhedens økonomi og sikre, at driften sker på forsvarlig vis, og på et tilstrækkeligt kapitalgrundlag.

 

Formanden leder bestyrelsesarbejdet
Formanden er teamleder og skal sørge for, at bestyrelsen samarbejder effektivt om de rigtige forhold på rette tid. Han skal arbejde for, at alle kompetencer kommer rigtigt i spil og reagere, hvis det ikke er tilfældet. Ligeledes er det også formanden ansvar, at bestyrelsesreferatet fortæller hvem, der efterfølgende skal gøre hvad. Formanden orkestrerer musikken og træffer beslutning om at drage nye instrumenter i spil, når den faste trio har brug for hjælp udefra.

 

Aumentum;

 • varetager formandsrollen professionelt og får bestyrelsesarbejdet godt i gang
 • kan være sekretærfunktionen, der indkalder til møder og følger op på bestyrelsesarbejdet
 • har værktøjerne til at skabe gode rutiner og et effektivt bestyrelsesarbejde

 

Uanset om der er tale om en selskabsbestyrelse eller et operationelt gårdråd, afhænger dets effektivitet af, at ejerlederen forsyner den med nødvendige information. Hvad der anses som nødvendig information, afgøres af bestyrelsen. Det er derfor bestyrelsens opgave at stille krav til informationen.

 

Herunder finder du en artikel, der beskriver, hvad der generelt bør rapporteres til bestyrelsen i en ejerledet landbrugsvirksomhed.

 

4. Facilitering og evaluering af jeres samarbejde i bestyrelsen

UNDER UDARBEJDELSE